သင့္လုပ္ငန္းကို အဆင့္ျမင့္ေပးမည့္ ေဆာ့ဝဲလ္မ်ား

ABS (Accounting Software)

ျမန္မာကြန္ပ်ဴတာစာရင္းကိုင္စနစ္ ျဖစ္ပါသည္
ေအာက္ပါက႑မ်ားပါဝင္ပါသည္..
 • ကုန္ေရာင္း/ကုန္ဝယ္ စာရင္းမ်ား
 • ကုန္သည္တစ္ဦးခ်င္း ေပးရန္/ ရရန္စာရင္းမ်ား

 • ကုန္ပစၥည္းလယ္ဂ်ာမ်ား
 • အသုံးစရိတ္ႏွင့္ အျခားဝင္ေငြစာရင္းမ်ား
 • ေငြစာရင္းခ်ဳပ္မ်ား
 • အစမ္းရွင္းတမ္းႏွင့္ လက္က်န္ရွင္းတမ္း
 • အျခား အစီရင္ခံစာ Reports ေပါင္း ၈၀ေက်ာ္..

EBS (Easy Business System)

အေရာင္းဆိုင္သံုးကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖစ္ပါသည္
ေအာက္ပါက႑မ်ားပါဝင္ပါသည္..
 • ကုန္ေရာင္း/ကုန္ဝယ္ စာရင္းမ်ား
 • ရရန္က်န္/ေပးရန္က်န္ ေဘာက္ခ်ာမ်ား
 • ကုန္ပစၥည္းလယ္ဂ်ာ
 • အသုံးစရိတ္ႏွင့္ အျခားဝင္ေငြစာရင္းမ်ား
 • ေငြစာရင္းခ်ဳပ္
 • လုပ္ငန္း၏အရႈံးအျမတ္စာရင္း

PMS (Payroll Management System)

ဝန္ထမ္းလစာေပးစနစ္ ျဖစ္ပါသည္
ေအာက္ပါက႑မ်ားပါဝင္ပါသည္..
 • ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းမ်ား
 • Finger Print စက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • လာခ်ိန္၊ ျပန္ခ်ိန္၊ နားရက္၊ ဒဏ္ေၾကးႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား
 • ၾကိဳထုတ္၊ စုေငြ၊ ျပန္ဆပ္ေငြစာရင္းမ်ား
 • လစာတြက္လွ်င္ အျခခံလစာ၊ လာရက္၊ နားရက္၊ ပ်က္ရက္၊ ေနာက္က်ဒဏ္ေၾကး၊ အခ်ိန္ပိုေၾကး အားလုံး တြက္ခ်က္ႏိုင္ျခင္း
 • ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လစဥ္ မွတ္တမ္း
 • ရာထူး ေျပာင္းလဲလာမႈ မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ျခင္း

Gold Bullion

စိန္ေရႊရတနာဆိုင္သံုးကြန္ပ်ဴတာစနစ္ ျဖစ္ပါသည္
ေအာက္ပါက႑မ်ားပါဝင္ပါသည္..
 • ေရႊထည္ ပစၥည္း အမည္မ်ားသတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း
 • ေန ့စဥ္ေကာင္တာ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေရႊအေရာင္း ေဘာက္ခ်ာမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း
 • ေရႊအေရာင္း ေဘာက္ခ်ာမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း
 • အေဟာင္း၀ယ္စာရင္းမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း
 • ပစၥည္းလက္က်န္မ်ား စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း
 • ေန႕စဥ္အေရာင္းမ်ားႏွင့္ အျခား အစီရင္ခံစာမ်ား
about us

ကၽြႏု္ပ္တို႕အေၾကာင္း

iTSTAR Co.,Ltd. သည္ ဆန္းသစ္ေကာင္းမြန္ေသာ database application softwares မ်ားကို အဓိကထား တီထြင္တုတ္လုပ္ေနသည့္ မႏၱေလးအေျခစိုက္ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ အေရာင္းအဝယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး စနစ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ခ်ီေနျပီး၊ ထို စနစ္မ်ားက လူၾကီးမင္းတို႕၏ လုပ္ငန္းအတြက္ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ မတူျခားနားေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ customized software မ်ားကိုလည္းေရးသားေပးလ်က္ရွိျပီး၊ မွန္ကန္တိက် လြယ္ကူေသာ ready made package software မ်ားကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႕ထံမွ ရယူႏိုင္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္, ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း 380 ေက်ာ္၌ ကၽြႏု္ပ္တို႕တီထြင္ထုတ္လုပ္ေသာ software မ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ iTSTAR Co.Ltd. မွ တီထြင္ထုတ္လုပ္ဖန္တီးသူတို႕သည္ System Analysis, Database Design, Accounting, OOP Concept Programming မ်ားတြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ျပီး C#.NET, VB.NET, ASP.NET, Crystal Report ႏွင့္ Fast Report တို႕ကို အသံုးျပဳကာ software မ်ား တီထြင္လ်က္ရွိပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

အရည္အေသြးျမင့္ေသာ software ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ software service မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ customer မ်ားထံသို႕ အေရာက္ပို႕ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး.. ေရွ႕သို႕ ပို၍ ပို၍ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၾကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္သည္။

about us

ယခုဘဲ ဝ၂-၈၂ဝ၂၂ သို ့ဆက္သြယ္လိုက္ပါ