Banner
Skip Navigation LinksHome / ABS Intro / Fixed Asset

ABS Accounting Software ( version 4.5 ) တြင္ ကုန္ပံုေသစာရင္းနွင့္ပတ္သက္၍ -

  • လုပ္ငန္းအတြက္အသံုးျပဳေသာ ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ား၏ အဝယ္စာရင္းနွင့္တကြ တန္ဖိုးေလ်ာ့စာရင္းထည့္သြင္းနိင္သည့္စနစ္
  • ဝယ္ယူထားသည့္ ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီး/ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါက ပ်က္စီး/ေရာင္းခ်စာရင္း ထည့္သြင္းနိင္သည့္စနစ္

စသည္တို႔ျဖစ္သည္။


ABS Accounting Software ကို စိတ္ဝင္စား စံုစမ္းလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္

ဝ၂ - ၈၂ဝ၂၂ | ဝ၂ - ၈ဝ၉ဝ၂ | ဝ၉ - ၉၁ဝ၂၁၃၃၆

တို ့ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။