Banner
Skip Navigation LinksHome / EBS / EBS Ledger

EBS Software တြင္ ကုန္လယ္ဂ်ာႏွင့္ ပတ္သတ္၍ -

  • ကုန္ပစၥည္းလက္က်န္မ်ား လြယ္ကူစြာ သိရွိႏိုင္ျခင္း
  • လက္က်န္ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ product code (eg. IMEI) မ်ား သိရွိႏိုင္ျခင္း
  • ကုန္ပစၥည္း အသြင္ေျပာင္းစာရင္းမ်ား ထည့္သြင္းႏုိင္ျခင္း
  • ကုန္လက္က်န္ စာရင္းညွိစာရင္းမ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္ျခင္း

စသည္တို႕ ပါဝင္ပါသည္။

Sample Screen Shot Sample Screen Shot
Ask Question

EBS Software ကို စိတ္ဝင္စား စံုစမ္းလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္

ဝ၂ - ၈၂ဝ၂၂ | ဝ၂ - ၈ဝ၉ဝ၂ | ဝ၉ - ၉၁ဝ၂၁၃၃၆

တို ့ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။