အမွတ္ (၁၆)၊ (က) ရပ္ကြက္၊ ဝ/၄၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကၽြဲဆည္ကန္၊ သာယာဝတီမင္းႀကီးလမ္းႏွင့္ ၇၂ လမ္းေဒါ့င္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဝ၂-၈၂ဝ၂၂၊ ဝ၂-၈ဝ၉ဝ၂၊ ဝ၉-၉၁ဝ၂၁၃၃၆
itstar.myanmar@gmail.com

လမ္းျပေျမပံု